04.06.2024

Tunnistatko oman työ- ja johtamisorientaatiosi?

Elämä ihmisten yhteisössä vaatii tarkkaa tutkaa – kykyä nähdä niin työkontekstin lainalaisuudet kuin toinen toisemme ihmisinä. Ehkäpä tunnistat arjessa kohtaamisia, joiden jälkeen päällimmäinen tunne saattaa olla turhautuminen. Oman esihenkilön tai johdettavan kanssa käytyä kohtaamista on leimannut jälleen ohipuhuminen, eivätkä itselle tärkeät asiat tunnu taaskaan saaneen vastakaikua. Juurisyy ei suinkaan aina löydy vahvoista näkemyseroista, vaan haaste piilee usein keskustelijoiden erilaisissa työorientaatioissa. Onneksi työorientaatioita on mahdollista tunnistaa – ja löytää tätä kautta ratkaisuja, jotka johtavat kumpaakin tyydyttäviin johtamiskohtaamisiin. Tunnistaminen on hyvä aloittaa itsestä.

Erilaiset työorientaatiot ovat riski ja rikkaus

Työorientaatio vaikuttaa vahvasti työnteon taustalla. Se ohjaa yksilön suhdetta professioonsa, kehittymiseensä sekä tapaansa tehdä ja johtaa työtä. Paljaimmillaan se näyttäytyy usein uusissa, yllättävissä tilanteissa. Työorientaation pohjalla vaikuttaa henkilökohtainen työidentiteettimme, jota reflektoimalla kehitämme ammatillista itseymmärrystämme. Työorientaatio ei suinkaan ole elämänmittainen ja pysyvä, vaan rakentuu työpolun varrella kokemusten myötä. Kyse ei siis ole persoonallisuudesta, vaan toisin kuin persoonallisuuden ydintä, on työorientaatiota mahdollista myös tietoisesti muokata. Erilaiset työ- ja johtamisorientaatiot tuovat törmäyksiä arkeen, mikäli niitä ei tunnisteta tai sanoiteta. Toisaalta erilaiset orientaatiot ovat yhteisön voimavara, joka mahdollistaa parhaimmillaan vahvuuksien kohdennetun hyödyntämisen ja asioiden monipuolisen tarkastelun.

Kolme K:ta paljastaa työorientaation taustalla piilevät tarpeet

Tutkimuksissamme olemme havainneet, että työ- ja johtamisorientaatioiden taustalla vaikuttavat erityisen vahvoina kolme keskeistä tarvetta: kontrolli, koordinointi ja kompromissi. Näiden kolmen tarpeen pohjalta olemme rakentaneet Kolmen K:n mallin, konkreettisen työkalun oman työ- ja johtamisorientaation tunnistamiseen. Kontrolli jäsentää henkilön omistajuutta ja hallinnantunnetta työhönsä. Se kuvaa kuinka vahva tarve henkilöllä on pitää johtajuus omissa käsissä – tai vastaavasti jakaa johtajuutta muiden kanssa. Koordinointi kertoo puolestaan tavastamme ja tarpeestamme suunnitella omaa ja yhteisön työtä. Se luo kuvaa siitä, kuinka luontevaa henkilöllä on ottaa vastuuta työssään ja yhteisössään. Kompromissi taas kertoo nimensä mukaisesti henkilön kyvystä ja halusta tehdä työssään kompromisseja. Se kuvaa, kuinka halukas hän on neuvottelemaan asioista, jotka liittyvät hänen vastuualueisiinsa ja työtehtäviinsä. Kolmen K:n tarkastelu erilaisissa johtamiskohtaamisissa paljastaa työorientaation pohjimmaisia oletuksia. Työkalun avulla pääsemme lähemmäksi työorientaatioiden henkilökohtaista alkulähdettä.

Työorientaation reflektointia voi tehdä yksin – parasta se on yhdessä muiden kanssa

Työorientaatioiden tunnistaminen tasoittaa tietä onnistuneille kohtaamisille. Ne näyttäytyvät arjessa niin kahdenvälisten suhteiden kuin yhteisönkin tasolla. Erityisen selvästi ne näkyvät kuitenkin juuri johtaja-johdettava-suhteissa, joiden taustalla on usein vahvoja odotuksia puolin ja toisin. Johtamiskohtaamiset avaavat oivan mahdollisuuden reflektoida ja sanoittaa työorientaatioitamme ja pohtia niiden hyödyntämistä. Oman työorientaation tunnistaminen ja sen kumulatiivisten vaikutusten ymmärtäminen sekä yksilö- että yhteisötasolla on ensiarvoisen tärkeää. Tälle tutkimusmatkalle on kaikkein opettavaisinta lähteä yhdessä oman lähijohtajan, johdettavan, kollegan tai vaikkapa johtoryhmän kanssa.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan työ- ja johtamisorientaatioista HENRYn webinaariin 28.8. klo 9-10.
Annastiinan ja Kimmon uutuuskirja Johtamiskohtaamisten aallokossa – Tunnista työorientaation voima avaa erilaiset työ- ja johtamisorientaatiot tunnistettavalla tavalla sekä tarjoaa työkaluja yhteistyön karikkojen ratkaisemiseen. Kirja on tutkimusperustainen ja käytännöllinen opas parempiin johtamiskohtaamisiin.
Linkki kirjaan.

Annastiina Mäki & Kimmo Mäki

Blogin kirjoittajat ovat kokeneita työelämätutkijoita, kehittäjiä ja kouluttajia.
Filosofian tohtori Annastiina Mäki on organisaatiokehittäjä ja johtajuustutkija. Hän työskentelee Psyconilla johtavana konsulttina. Annastiina on väitellyt johtajuuskulttuurin kehittämisestä.
Kauppatieteiden tohtori Kimmo Mäki työskentelee korkeakoulupedagogiikan ja pedagogisen johtamisen yliopettajana ja tutkijana Haaga-Heliassa. Kimmo on väitellyt korkeakouluyhteisön työkulttuureista.