Hyväksytty kevätkokouksessa 30.3.2023

HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ - HENRY RY:N SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

2 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry on Suomessa toimivien yritysten ja yhteisöjen henkilöstön johtamisesta ja kehittämisestä vastaavien ammattilaisten yhdistys.

HENRY ry:n tehtävänä on luoda edellytyksiä jäsenistönsä ammatillisen osaamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen ylläpitämiselle ja kehittämiselle.

HENRY ry:n yhteiskunnallisena tehtävänä on tukea ja edistää Suomessa toimivien yritysten ja yhteisöjen kilpailukyvyn yleisiä edellytyksiä kehittämällä henkilöstön johtamista.

HENRY ry tuottaa jäsentapahtumia, kuten koulutustilaisuuksia, jaostapaamisia ja yritysvierailuja ja on aktiivinen vaikuttaja alan tutkimuksessa, tiedotuksessa, julkaisu-, näyttely- ja koulutustoiminnassa. Kaikessa toiminnassaan HENRY ry pyrkii korkeaan laatuun.

HENRY ry toimii yhteistyössä sellaisten tahojen kanssa, jotka edistävät HENRYn tehtävien laadukasta hoitamista sekä tavoitteiden saavuttamista.

Toimintansa rahoittamiseksi HENRY ry hankkii varoja jäsen- ja kannatusmaksujen lisäksi harjoittamalla alaansa liittyvää koulutus-, näyttely-, tutkimus-, julkaisu- ja jäsenpalvelujen välitystoimintaa.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys omistaa samansuuntaista toimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkeita.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Yhdistyksen tarkoitus ei ole tuottaa taloudellista hyötyä siihen osallisille.

3 Jäsenyys

HENRY ry:n jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, eläkeläisjäseniä, kunniajäseniä, opiskelijajäseniä, kannatusjäseniä tai oppilaitosjäseniä.
HENRY ry:n jäsenet hyväksyy jäsenrekisteriä ylläpitävä vastuuhenkilö ellei hallitus päätä pidättää jotakin osin tai kokonaan oikeutta itsellään. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka toimii henkilöstön johtamis-, kehittämis- tai asiantuntijatehtävissä.

Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet yhdistyksen toimintaa tai tavoitteita tai muuten työskennelleet henkilöstöalan hyväksi.
Lisäksi hallitus voi hyväksyä HENRY ry:n kannatusjäseniksi yrityksiä, yhteisöjä tai säätiöitä, joilla on oikeuskelpoisuus. Oppilaitosjäseniksi hallitus voi hyväksyä yliopistoja tai ammattikorkeakouluja sekä muita oppilaitoksia. Jäsenoppilaitoksissa opiskelevat voidaan hyväksyä opiskelijajäseniksi, mikäli opiskelijan opinnot liittyvät henkilöstöalaan tai esimiestyöhön.

4 Jäsenmaksu

Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykseen liittyessään liittymismaksun sekä tämän jälkeen vuotuisen jäsenmaksun. Eläkeläisjäsenillä ja tilapäisesti työelämän ulkopuolella olevilla on oma erisuuruinen jäsenmaksunsa.

Kunniajäsenet ovat vapaita jäsen¬maksusta. Kannatusjäsenet maksavat vuotuisen kannatusmaksun. Oppilaitosjäsenet maksavat vuotuisen oppilaitosjäsenmaksun, joka voidaan porrastaa opiskelijamäärän mukaan. Jäsenoppilaitoksissa tutkintoa opiskeleville jäsenyys on maksuton.

Jäsen- ja kannatusmaksujen sekä oppilaitosjäsenmaksujen suuruuden päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous hallituksen esityksen pohjalta.

5 Eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Mikäli jäsenmaksut ovat olleet erääntyneenä yli kuukauden, voi hallitus kieltää jäseneltä jäsenyyteen kuuluvat oikeudet siihen saakka kunnes jäsenmaksu on maksettu. Jäsen voidaan erottaa, mikäli muistutuksesta huolimatta jäsenmaksua ei suoriteta. Hallitus ilmoittaa em. päätöksistä jäsenelle kirjallisesti.

Jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyslaissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenehtoja, voi hallitus erottaa jäsenen häntä ensin kuultuaan. Ilmoitus erottamispäätöksestä perusteluineen on saatettava kirjallisesti jäsenen tiedoksi.

6 Hallitus

HENRY ry:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi toimintavuodeksi. Vuosittain kaksi jäsenistä on erovuorossa.

Halli¬tus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on läsnä.

Hallitus nimeää vuosittain jäsenkuntaa edustavan ja riippumattoman vaalitoimikunnan, joka tekee syyskokoukselle ehdotuksen hallituksen seuraavalle toimintavuodelle valittavista jäsenistä. Syyskokouksessa yhdistyksen jäsenet voivat nimetä myös muita ehdokkaita.

Hallitus valitsee yhdistyksen toiminnanjohtajan ja tarpeelliset toimihenkilöt sekä päättää heidän työehdoistaan.

7 Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai ne henkilöt, jotka hallitus on siihen määrännyt, yksin tai kaksi yhdessä.

8 Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta toimittaa tilintarkastajalle yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitteineen. Tilintarkastajan tulee kaksi viikkoa ennen kevätkokousta palauttaa ne hallituk¬selle ja samalla liittää niihin tilintarkastuskertomuksensa.

9 Yhdistyskokoukset

HENRY ry pitää vuosittain kaksi varsinaista yhdistyskokousta: kevätkokouksen viimeistään maaliskuun ja syyskokouksen viimeistään marraskuun aikana. Lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia.

Kevätkokouksessa:
* käsitellään edellisen vuoden tilinpäätösasiakirjat: toimintakertomus,
tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus
* vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle
* käsitellään muut hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa:
* toimitetaan yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali seuraavaksi
toimintakaudeksi
* toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilal¬le
* päätetään jäsen- ja kannatusmaksujen sekä oppilaitosjäsenmaksun suuruus sekä
liittymismaksu
* vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle vuodelle
* valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi tilikau¬deksi
* käsitellään muut hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava kokoon, jos yhdistyksen varsinainen kokous, tilintarkastaja, hallitus tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tätä kirjallisesti vaatii tietyn asian käsittelyä varten.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan kirjallisena jäsenille enintään neljä ja vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Hallitus voi päättää, että tällaisiin kokouksiin on ilmoittauduttava ennakolta.

Hallitus voi myös päättää, että yhdistyskokoukset järjestetään ilman kokouspaikkaa (osallistuminen vain tietoliikenneyhteydellä tai muun teknisen apuvälineen avulla).

10 Erinäisiä säännöksiä

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään samansuuruisella äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Mikäli yhdistys lakkautetaan tai purkautuu, käytetään sen jäljelle jääneet varat 2§:ssä mainittua toimintaa edistäviin tarkoituksiin tavalla, jonka viimeinen yhdistyskokous päättää.

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.