12.02.2024

Muuttuvassa maailmassa: tunneälykkyyden ja sen kehittämisen merkitys johtamisessa

Muuttuvassa maailmassa, jota on leimannut muuttuvat taloudelliset ympäristöt, nopea teknologinen kehitys ja jatkuvasti muuttuvat markkinavaatimukset, muutos on ainoa pysyvä tekijä. Organisaatioiden on sopeuduttava nopeasti pysyäkseen kilpailukykyisinä, mikä vaatii erityisesti johtajilta nyt korkeaa joustavuutta ja oppimiskyvykkyyttä, jotta organisaatiot pysyvät muutoksissa mukana.

Nämä muutoksien aallot vaikuttavat organisaatioihin eri tavoin, ja johtajilla voi olla suuri vaikutus ohjatessaan organisaatioita läpi tämän epävakaan työmaailman - sellaisen, mikä vaatii uudenlaista johtamista. Taidot, jotka ovat tehneet johtajista menestyksekkäitä menneisyydessä, eivät ehkä enää riitä. Maailman talousfoorumi tutki (Tutkimukseen osallistui 803 yritystä, 27 alalta ja 45 eri talousalueelta) aikaisemmin, että vuoteen 2022 mennessä tunneälykkääseen toimintaan liittyvät taidot (resilienssi, kasvun asenne, empaattisuus), ihmisten johtaminen ja sosiaalinen vaikuttavuus tulevat olemaan erityisiä vaatimuksia johtajien taidoissa. Ja voimme kaikki varmasti todeta, että tämä ennuste on toteutunut hyvin.

Vuoden 2021 Talogyn tulevaisuuden johtamisen tutkimus (Tutkimukseen osallistui 1077 työntekijää/838 esihenkilöä/35 HR-johtajaa 34:stä eri maasta) on korostanut tehokkaan johtamisen kriittistä merkitystä organisaatioiden suorituskyvyn mahdollistamisessa. Johtaakseen muuttuneessa maailmassa, johtajien on ilmentettävä sitkeyttä, myötätuntoa, fokuksen keskittämistä ja joustavuutta. Nämä ominaisuudet menevät pidemmälle kuin tehtäväperusteiset johtamistaidot ja -työkalut; ne perustuvat siihen, keitä johtajat ovat yksilöinä, heidän ydinarvoihinsa ja siihen, millaisia he ovat johtajina. Oman aidon identiteetin kautta johtaminen on kriittistä luottamuksen ja sitoutumisen rakentamisessa muiden kanssa. Johtajan identiteetti, arvot ja tarkoitus muovaavat heidän johtamistyyliään. Kysymykset kuten ”Miksi haluat olla johtaja? Miten haluat johtaa? Millaisen vaikutuksen haluat saada muihin?” voivat toimia ’pohjoistähtenä’ ohjaamassa johtajan toimintaa.

Kaikki alkaa identiteetistä ja tunneälykkyys on linkki identiteetin ja suorituskyvyn välillä - tietoisuus itsestä, muista ja siitä kontekstista, jossa asioista tapahtuu. Se on tietoisesti huomion kiinnittämistä siihen, mitä muut tuntevat ja missä heidän ajattelunsa on menossa, mukauttaen omaa johtamiskäyttäytymistä sen mukaiseksi.

Kohdatessamme epävarmoja, epäselviä ja haastavia tilanteita, on luonnollista, että tunnemme huolta, stressiä ja/tai ahdistusta. Tunneälykkyyden puutteella on tutkitusti enemmän vaikutusta johtajien heikompaan suoriutumiseen, kuin persoonan epäsoveltuvuudella rooliin tai alemmalla kognitiivisella kyvykkyydellä. Tunneälykkyyden johtaminen on perusedellytys stressin ja paineen hallinnassa, jota haastavat jatkuvan muutokset ympäristössä. Korkea tunneälykkyys auttaa johtajia hallitsemaan omia tunteitaan tehokkaasti ja tarjoamaan vakaan läsnäolon niille, joita he johtavat.

Mistä tunneälyssä on siis kyse ja mihin se vaikuttaa?

Tunneälykkyys on kehitettävissä oleva taito, se ennustaa suoriutumista ja sitä voidaan mitata. Tunneäly koostuu asenteista ja käyttäytymistavoista.

Tutkimukset osoittavat, että:

• tunneälykkäät ihmiset ovat tyytyväisempiä ja sitoutuneempia työhönsä
• tunneälyn kehittäminen on liitetty resilienssikykyyn, vähentyneeseen stressiin ja vahvistuneeseen hyvinvointiin
• organisaatiot, jotka epäonnistuvat tunteiden ja sosiaalisten osa-alueiden huomioimisessa, menestyvät epätodennäköisemmin

Mitä eri keinoja on kasvattaa omaa tunneälykkyyttä?

• Tunneälykkyyden kasvattamisen perusedellytyksenä on hyvä itsetietoisuus omasta identiteetistään.
• Tunneälykkyyden eri osa-alueita voidaan mitata, mikä auttaa itsetietoisuuden kasvamista omien vahvuuksien sekä kehittymisalueiden osalta, jotta kehittämisen toimenpiteet mahdollistuvat.
• Lisätä tietoisuutta omista tunteista reflektoimalla niitä aktiivisesti ja oppimalla niistä.
• Tutkia defensiivisiä käyttäytymistapoja ja niitä laukaisevia tekijöitä
• Oppia havannoimaan omien tunteiden herättämiä ajatuksia, mikä mahdollistaa myös niiden muuttamiseen ja/tai vahvistamiseen

Miten HR voi olla tukemassa tunneälykkään johtamisen kasvamista?

Ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, miten HR on lähtenyt vahvistamaan tunneälyä organisaation johtamisessa:

• Arvioimalla/mittaamalla osana johdon rekrytointeja tunneälykkyyden tasoa
• Lisätä tunneälyn kehittämisen osaksi johtamisen kehittämisohjelmia
• Tarjota tietoa tunneälystä ja sen hyödyistä
• Tiimivalmennuksissa
• Osana yksilöllistä tukea johdolle mm. osana coaching-prosesseja

Lisää aiheesta HENRYn aamuwebinaarista 27.2. klo 9:00-10:00: Tunneälyn merkitys johtamisessa. Tervetuloa kuulolle!

Päivi Erkkilä, Head of Consulting, Talogy Finland