26.04.2022

Johtajan kokonaiskuntoisuus henkivakuutuksena

Uusin kirjani ”Johtajan kokonaiskuntoisuus: haasteena jatkuva uudistuminen” on kirjoitettu kiireiselle johtajalle, jonka olisi kuitenkin usein hyvä pysähtyä pohtimaan, miten hän johtaa itseään, millainen on hänen kokonaiskuntoisuutensa ja kyky uudistua jatkuvasti. Kaiken johtamisen lähtökohta on johtajan kyky johtaa itseään ja tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Johtajan oma persoona on instrumentti, jolla hän johtaa muita. Jotta oppii johtamaan muita, on ensin opittava johtamaan itseään.

Olen kiteyttänyt kirjaan oman pitkän kokemukseni itsensä johtamisen valmentamisesta. Olen myös pyrkinyt esittämään teeman mahdollisimman yksinkertaisesti ja tekemään kirjasta nopeasti luettavan työkirjan kiireisen johtajan käytännön arkeen. Keskityn siis vain itsensä johtamisen perusasioihin, mutta kun nämä perusasiat ovat hoidossa, muutkin asiat hoituvat helpommin.

Uskon, että jokainen meistä on oman elämänsä paras asiantuntija, jos yksilöllä on riittävä kyky reflektoida eli pysähtyä riittävän usein pohtimaan syvällisesti omaa toimintaa ja elämäänsä. En siis anna neuvoja, miten elää, mutta annan monia teemoja, joita kannattaa reflektoida. Haluan innostaa lukijan reflektoimaan säännöllisesti ja sitä kautta saamaan oivalluksia, joilla voi parantaa oman elämänsä laatua. Systemaattinen reflektointi on myös jatkuvan uudistumisen edellytys.

Lähestymistapani aiheeseen ei perustu mihinkään uskomuksiin tai ismeihin, vaan sen avulla pyrin mahdollisimman objektiivisesti ja tieteellisesti tarkastelemaan itsensä johtamisen kokonaisuutta. Uskon, että tällainen reflektoiva pohdiskelu on myös paras tapa hahmottaa johtajan haasteellista työtä ja elämää.

Johtajan arki on usein erittäin vaativaa ja stressaavaa; suuri osa johtajista kokee työnsä liian stressaavana. Johtajalta odotetaan koko ajan huippusuorituksia ja toimimista esimerkillisesti. Vain kokonaisvaltainen hyvinvointi mahdollistaa johtajille jatkuvan uudistumisen ja tehokkuuden ylläpitämisen pitkällä aikavälillä. Kokonaiskuntoisuus on johtajalle menestymisen edellytys ja eräänlainen henkivakuutus. Kokonaiskuntoisuus koostuu fyysisestä, psyykkisestä, emotionaalisesta, sosiaalisesta, henkisestä ja ammatillisesta kunnosta, joilla alueilla jatkuva uudistuminen on johtajan hyvinvoinnin perusta.

Johtajalla on kolme yleistä tavoitetta, jotka ovat tehokkuus, jatkuva uudistuminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Näiden kolmen tavoitteen välillä johtajan tulisi saavuttaa tasapaino niin itsensä, tiimin kuin koko organisaationkin tasolla. Älykäs johtaminen on tasapainoista johtamista.

Johtajan on omalla esimerkillään näytettävä mallia tällaisesta tasapainoisesta johtamisesta. Kun voit hyvin kokonaisvaltaisesti, sinulla on energiaa ja aikaa panostaa jatkuvaan uudistumiseesi, ja kun teet näin, pystyt pitämään yllä tehokkuuttasi. On myös hyvä muistaa, että johtajan oma käyttäytyminen ja sisäinen maailma heijastuu usein suoraan organisaation kulttuuriin.

Kirja voi toimia myös hyvin tausta-aineistona henkilökohtaisille kehityskeskusteluille. Johtajan on hyvä käydä oma kehityskeskustelunsa pari kertaa vuodessa ja pohtia omaa kokonaiskuntoisuuttaan. Kirjan jokaisen luvun lopussa oleva oma yhteenveto ja itsearvio antavat hyvän peilin näille keskusteluille.

Toivon, että kirja herättää kiinnostusta ja antaa johtajalle konkreettiset työkalut, joiden avulla hän voi kehittää itsensä johtamista, kokonaiskuntoisuuttaan ja jatkuvaa uudistumistaan sekä saa valmiuksia toimia entistä haasteellisemmassa ja yllätyksellisemmässä tulevaisuudessa.

Pentti Sydänmaanlakka

Lisätietoja kirjasta HENRYn kirjaesittelyistä

Pentti kertoo lisää aiheesta kirjan julkistamistilaisuudessa 5.5.2022 - tervetuloa mukaan!