13.11.2023

Generatiivinen tekoäly mullistaa työn tekemisen – ja siksi sen pitää olla HR:n agendalla

ChatGPT rikkoi 100 miljoonan kuukausittaisen käyttäjän rajan vain kaksi kuukautta lanseerauksensa jälkeen, tehden siitä nopeimmin kasvavan kuluttajasovelluksen koskaan. Tämä on saanut päättäjät ympäri maailman pohtimaan, mitä mahdollisuuksia laajat kielimallit ja generatiivinen tekoäly tulevat tarjoamaan erilaisille organisaatioille ja liiketoiminnoille. Generatiivisesta tekoälystä on tulossa jokaisen työntekijän mukana kulkeva työkaveri ja tämän mullistuksen vaikutukset tulevat olemaan valtavat niin liiketoiminnassa, tieteissä kuin koko yhteiskunnan toiminnassa. Sekä työn tekemisen tavat, organisaatioiden rakenteet, että uuden kasvun lähteet tulevat muuttumaan generatiivisen tekoälyn johdosta.

Miten tekoäly muuttaa työtä ja maailmaa?

Accenture arvioi, että tulevan vuosikymmenen aikana laajat kielimallit (Large language models), kuten GPT-4, voivat vaikuttaa 40 %:iin kaikista tehdyistä työtunneista. Generatiivisen tekoälyn muutoksia työhön ja sitä kautta yhteiskuntaan voidaan hahmottaa kolmella eri tasolla:

• Työ ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Generatiivinen tekoäly voi vapauttaa työntekijöiden aikaa automatisoitavista rutiinitehtävistä. Näin työaikaa voidaan käyttää enemmän luovaan ajatteluun ja ongelmanratkaisuun, joissa keskeistä ovat ihmisen intuitio ja päätöksentekokyky.

• Organisaatioiden rakenteet ja prosessit muuttuvat. Työn ja työtehtävien muuttuminen vaikuttavat myös siihen, kuinka organisaatioiden kannattaa järjestää rakenteensa, roolinsa ja prosessinsa.

• Työmarkkinoiden toiminta ja yhteiskunta muuttuu. Kun tekoälymalleista tulee meille jokapäiväinen työkaveri, muuttuvat myös käsityksemme työn tekemisestä, rooleista ja työsuhteista. Vaikutukset tulevat olemaan suurimmat asiantuntija- ja tietotyöhön.

Olennaisinta tekoälyyn tutustuttaessa on kokonaisuuden hallinta ja johtaminen. Monissa organisaatioissa muutos tulee olemaan haastavaa ja osin tuskallistakin. Miten johdamme muutoksen vaikutuksia ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen, jotta tekoälyn käyttöönottamisesta saadaan hyötyjä? Muutosjohtamisen lisäksi on tärkeää huolehtia myös tekoälyn vastuullisesta ja kriittisestä käytöstä sekä organisaation tiedonhallinnasta ja tiedon hyödyntämisen kyvykkyyksistä. Niiden avulla tekoälyn hyödyntäminen voidaan skaalata läpi organisaation, halliten samalla tekoälyyn liittyviä riskejä ja varmistaen riittävä tietosuoja. Ilman toimivaa tietopohjaa ja standardisoituja prosesseja generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen on hitaampaa ja kapeampaa.

HR on avainasemassa johtamassa generatiivisen tekoälyn luomaa muutosta

Tekoälyn hyödyntämisessä on usein kyse siitä, miten ihmisten tekemiin työtehtäviin voidaan lisätä tekoälyn generoimaa sisältöä ja älykkyyttä. Osa tehtävistä voidaan automatisoida kokonaan, osassa tekoäly voi auttaa ja osa tehtävistä pysyy muuttumattomina. Tyypillisiä tapoja, miten tekoälymallit voivat avustaa työtehtävien toteuttamisessa, ovat esimerkiksi toiminnan ohjaaminen, luovat sisällöt, koodaaminen, automatisointi ja riskienhallinta. Esimerkiksi luovassa työssä generatiivinen tekoäly voi nopeuttaa ja tehostaa visuaalista suunnittelua, kirjoittamista sekä reaaliaikaista personointia. Ohjelmistokoodauksessa tuottavuutta voidaan kehittää hyödyntämällä tekoälyä esimerkiksi opettelemaan uusia työkaluja, ennustamaan ongelmia sekä automatisoimaan koodin kirjoitusta ja dokumentointia.

Usein organisaatioissa generatiivinen tekoäly ja siihen liittyvät kokeilut mielletään IT-funktion vastuulle, sillä niihin liittyy keskeisesti uusien teknologioiden ja datan hyödyntäminen. Tosiasiassa tekoäly vaikuttaa eniten ihmisiin ja siihen, kuinka töitä tehdään ja millaista osaamista ihmiset tulevaisuudessa tarvitsevat. Onnistuessaan tämä lisää työn tekemisen nopeutta, laatua ja vaikuttavuutta. Jotta tämä muutos onnistuu, on ihmisten, organisaatioiden ja työtehtävien ymmärtäminen olennaista. HR on muutoksen johtamisessa avainasemassa, sillä tekoälyn hyödyntämisessä keskeistä tulee olemaan työn uudelleen suunnittelu, osaamisen kehittämien, uusien profiilien rekrytoiminen ja jopa suorituksen arviointi ja palkitseminen. Tämän lisäksi organisaatioihin syntyy myös kokonaan uusia tehtäviä kuten tekoälyn eettisen ja vastuullisen käytön varmistaminen.

Miten generatiivinen tekoäly voi kehittää HR-prosesseja?

Sen lisäksi, että HR on avainasemassa johtamaan työn tapojen muutosta, voi generatiivinen tekoäly kehittää merkittävästi lukuisia HR-prosesseja, työntekijäkokemusta sekä päätöksentekoa. Olemme tunnistaneet neljä aluetta, joissa generatiivinen tekoäly voi tukea tyypillisiä HR-tehtäviä:

1. Rekrytointi ja osaamisen tunnistaminen. Generatiivinen tekoäly voi luoda nopeasti työpaikkailmoituksen tarvittavan osaamisprofiilin perusteella sekä alustavasti arvioida työntekijän taitojen sopivuutta rooliin.

2. Uusien työntekijöiden perehdytys. Generatiivisen tekoälyn avulla voidaan luoda täysin personoitu perehdytyskokemus jokaiselle uudelle työntekijälle ja varmistaa, että kaikki relevantti tieto löytyy helposti työntekijälle tarjoiltuna.

3. HR-analytiikka ja ennustaminen. Työvoiman kysynnän malleja sekä työvoiman hallintaa voidaan kehittää generatiivisen tekoälyn avulla entistä tarkemmiksi ja dynaamisemmiksi.

4. Manuaalisten tehtävien automatisointi. Lukuisia manuaalisia HR-prosesseja voidaan tehostaa ja joitain kokonaan automatisoida. Käyttötapauksia ovat esimerkiksi oppiminen & kehittyminen, roolitus, siirtyminen eri tehtäviin, työsuhteen lopettamisen ja poissaolojen hallinta sekä palkitseminen.

Oletteko jo lähteneet liikkeelle?

Accenturen globaalin tutkimuksen mukaan lähes 60 % organisaatioista suunnittelee käyttävänsä ChatGPT:tä oppimistarkoituksiin ja yli puolet toteuttaa pilotteja vuonna 2023. Työn muutoksen johtamisessa ihmisten ymmärtäminen, huomioinen ja viestintä ovat avainasemassa ja tässä HR voi ottaa selkeän roolin. Konkreettinen ensimmäinen askel on luoda organisaatiolle yhteiset generatiivisen tekoälyn kokeilemisen ja pilotoinnin pelisäännöt, jotka varmistavat tekoälyn eettisen ja vastuullisen käytön ympäri organisaation.

Kirjoittajat:
Elina Mauno ja Susanna Jääskeläinen ovat liikkeenjohdon konsultteja Accenturen Suomen Talent & Organization –konsultointipraktiikassa.

Lähteet:
- A New Era of Generative AI for Everyone. Accenture 2023. Lue julkaisu.
- Technology Vision 2023. Accenture 2023. Lue julkaisu.