02.02.2023

Vuokratyövoiman käyttäminen – 5 asiaa, jotka työnantajan tulee tietää

Useat työnantajat käyttävät ainakin jossakin vaiheessa vuokratyövoimaa esimerkiksi ruuhkahuippujen tasaamiseen tai henkilöstön poissaolojen korvaamiseen. Kysymys on tyypillisesti lyhytkestoisesta, tilapäisestä työvoiman tarpeesta.

Vuokratyössä työntekijä on työsuhteessa työvoimaa vuokraavaan yritykseen, joka muun muassa maksaa vuokratyöntekijän palkan ja vastaa muutoinkin pääasiallisesti työnantajavelvoitteista. Vuokratyövoiman käyttäjäyrityksellä on kuitenkin tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, joista sen on hyvä olla tietoinen harkitessaan työn teettämistä vuokratyönä.

Tarkista soveltuvan työehtosopimuksen määräykset

Monet työehtosopimukset rajoittavat vuokratyövoiman käyttöä esimerkiksi ruuhkahuippujen tasaamiseen tai työhön, jota ei voida suorittaa yrityksen omilla työntekijöillä sekä sisältävät muutoinkin vuokratyötä koskevia säännöksiä. Soveltuvan työehtosopimuksen määräykset vuokratyön käytöstä tulee siten tarkistaa tapauskohtaisesti ennen vuokratyövoiman käytöstä päättämistä.

Perehdy työsopimuslain vuokratyötä koskeviin säännöksiin

Työsopimuslain nojalla käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Jotta vuokrayritys voisi täyttää työnantajavelvollisuutensa, kuten maksaa asianmukaisesti palkan, käyttäjäyrityksellä on lakiin perustuva velvollisuus toimittaa vuokratyöntekijän työnantajalle ne tiedot, jotka työnantaja tarvitsee velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Järjestelyn erityispiirteiden vuoksi käyttäjäyrityksen ja vuokrayrityksen olisi hyvä sopia keskinäisestä vastuunjaostaan mahdollisimman selkeästi vuokratyötä koskevassa sopimuksessaan.

Työsopimuslaki määrittää vuokratyöntekijän työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen sekä työsuhteessa noudatettavat vähimmäistyöehdot. Lisäksi se sisältää muun muassa seuraavat erityisesti vuokratyötä koskevat säännökset:

- Vuokratyöntekijällä on lähtökohtaisesti oikeus käyttää käyttäjäyrityksen työntekijöilleen tarjoamia palveluja ja yhteisiä järjestelyjä, kuten työpaikkaruokalaa tai kuntosalia, samoin ehdoin kuin käyttäjäyrityksen työntekijät. Käyttäjäyrityksellä ei ole kuitenkaan velvollisuutta taloudellisesti tukea vuokratyöntekijän palvelujen ja järjestelyjen käyttöä.

- Käyttäjäyrityksen on ilmoitettava vapautuvista työpaikoistaan myös vuokraamilleen työntekijöille yrityksessä tai työpaikalla omaksutun yleisen käytännön mukaisesti.

- Mikäli käyttäjäyritys palkkaisi vuokratyöntekijän vuokratyösuhteen päätyttyä käyttäjäyrityksen palvelukseen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, työsuhteessa noudatettavan koeajan enimmäispituudesta vähennetään se aika, jonka työntekijä oli vuokrattuna käyttäjäyritykseen.

Huolehdi vuokratyöntekijän työturvallisuudesta

Vaikka vuokratyöntekijä ei ole työsuhteessa vuokratyövoimaa käyttävään yritykseen, käyttäjäyrityksellä on velvollisuus huolehtia vuokratyöntekijän työturvallisuudesta työturvallisuuslain mukaisesti.

Käyttäjäyrityksen on ennen työn aloittamista määriteltävä riittävän tarkasti vuokratyön edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet. Käyttäjäyrityksen on ilmoitettava näistä seikoista vuokrayritykselle, jonka puolestaan on ilmoitettava vastaavat tiedot vuokratyöntekijälle ja varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön.

Käyttäjäyrityksen tulee huolehtia myös vuokratyöntekijän perehdyttämisestä muun muassa työhön ja työpaikan olosuhteisiin, työsuojelutoimenpiteisiin sekä tarvittaessa työsuojelun yhteistoimintaa ja tiedottamista sekä työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin. Käyttäjäyrityksen tulee myös tarvittavassa laajuudessa ilmoittaa työn aloittamisesta työpaikan työterveyshuollolle ja asianomaiselle työsuojeluvaltuutetulle.

Huomioi vuokratyövoiman käyttö yhteistoimintalain mukaisissa prosesseissa

Yhteistoimintalaki soveltuu työnantajiin, jotka työllistävät säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Lain soveltuessa työnantajan tulee huolehtia muun muassa seuraavista yhteistoimintavelvoitteista vuokratyövoiman osalta:

- Työnantajan tulisi käydä säännöllistä vuoropuhelua henkilöstön edustajien kanssa muun muassa työvoiman käyttötavoista ja henkilöstön rakenteesta, mikä käsittää myös esimerkiksi ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevat periaatteet.

- Työnantajan tulisi kirjata ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet työyhteisön kehittämissuunnitelmaan.

- Työnantajan on pääsääntöisesti vuosittain annettava henkilöstön edustajalle ulkopuolisen työvoiman käytön osalta tiedot muun muassa työkohteista ja työtehtävistä sekä ajanjaksoista, jolloin ulkopuolista työvoimaa on käytetty.

- Työnantajan on käytävä muutosneuvottelut yhteistoimintalain mukaisesti, jos ulkopuolisen työvoiman käyttöönotolla tai siinä tehtävillä muutoksilla voisi olla laissa tarkoitettuja henkilöstövaikutuksia, kuten vaikutuksia yhden tai useamman työntekijän työtehtäviin tai töiden järjestelyihin.

Hanki tilaajavastuulain mukaiset selvitykset

Vuokratyövoimaa hankkivan tilaajan on pääsääntöisesti ennen vuokratyötä koskevan sopimuksen allekirjoittamista varmistettava, että työvoimaa vuokraava yritys täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Käytännössä tämä tarkoittaa laissa määriteltyjen tietojen (kuten kaupparekisteriote tai vastaavat tiedot, vero- ja työnantajarekisteröintejä koskevat tiedot, tiedot soveltuvasta työehtosopimuksesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta) hankkimista sopimuskumppaniltaan tai asianmukaisen palveluntarjoajan kautta.

Tule kuulemaan lisää aiheesta HENRYn aamuwebinaariin 16.2. klo 9:00-10:00: 'Ulkopuolisen työvoiman käyttäminen, ulkomaantyö ja etätyö – mitä jokaisen työnantajan tulee näistä aiheista tietää'.

Suvi Kettunen

Suvi Kettunen työskentelee counsel-juristina Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin Työoikeus-palvelussa. Työssään hän avustaa kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä monipuolisissa työoikeudellisissa toimeksiannoissa.

Suvi Kettunen on kirjoittanut yhteistyössä kollegojensa asianajaja Outi Tähtisen ja asianajaja Mikko Hannin kanssa työnteon erilaisia muotoja käsittelevän teoksen (Työnteon erilaiset muodot käytännönläheisesti, Kauppakamari 2022), jossa käsitellään ulkopuolisen työvoiman lisäksi myös muun muassa määräaikaisia työsopimuksia, ulkomaantyötä, yrittäjätyötä ja sen eri muotoja sekä etätyötä.