10.11.2022

Hybridijohtamisen kolme tärkeintä työkalua

Monipaikkaisen työn johtaminen on sujunut monelta hienosti. Osassa työpaikoista taas on motivaatio ja hyvinvointi laskenut, työntekijöitä lähtenyt muualle ja lopulta tuloksetkin heikentyneet. Mistä johtuu, että etätyö ja hybridityö on koettu hyvin eri tavoin eri paikoissa?

Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ paljastavat passiivisen johtamistavan

Passiivisella johtamistyylillä on usein hyvä alkuperäinen tarkoitus: osoittaa luottamusta. Ei haluta kysellä kuulumisia, ettei johtaminen tuntuisi kyttäämiseltä. Moni myös kokee, että ei oikein voi jututtaa johdettaviaan, koska on niin harvoin mahdollisuus tavata. Etäolosuhteissa työnteko voi alkaa yllättävän nopeasti tuntua epämotivoivalta ja yksinäiseltä, jos yhteydenpitoa ei ole riittävästi.

Mitä voimme oppia onnistumisista?

Mikä on saanut jotkut onnistumaan erinomaisesti etä- ja hybridityön johtamisessa? Ainakin seuraavat kolme käytäntöä nousevat esiin johtamisvalmennuksissa ja coaching-tapaamisissa.

1. Selkeät tavoitteet ja pelisäännöt

Monipaikkaisessa työssä on erityisen tärkeää täsmentää yhdessä mitä seuraavina viikkoina ja päivinä on tarkoitus saada aikaan ja keskustella yhdessä millaisella yhteistyöllä tavoitteet saavutetaan. Myös pelisääntöjen sopiminen sujuvoittaa yhteistyötä etenkin, kun ei olla kaikki samoissa työtiloissa. Pelisääntöjä voi sopia ihan mistä tahansa asiasta, josta tuntuu olevan erilaisia käsityksiä tai oletuksia. Voi olla hyvä sopia esimerkiksi millä välineillä pidetään yhteyttä, milloin ollaan toimistolla ja mitä tietoa jaetaan.

2. Valmentavat viikkokeskustelut

Säännölliset kahdenkeskiset viikkokeskustelut ovat olleet aivan ratkaisevia etä- ja hybridijohtamisen onnistumisessa. Ne voi toteuttaa kasvotusten, etäkokoustyökalulla tai puhelimitse. Jopa vartti viikossa voi riittää kuulumisten kyselemiseen ja suunnitelmien sparrailuun: Kysytään esimerkiksi viime viikon onnistumisista ja ensi viikon tehtävien priorisoinnista, kuunnellaan ja kannustetaan. Aidosta kiinnostuksen osoittamisesta ja valmentavista kysymyksistä hyötyy ihan jokainen, tuoreesta työntekijästä konkariin. Se, että tietää mitä ihan jokaiselle johdettavalle kuuluu tuo hallinnan tunnetta myös esihenkilölle.

3. Palaverien fasilitointi

Selkeä agenda ja valmistautumisohjeet ovat hyvä lähtökohta toimivalle palaverille, erityisen paljon niistä hyödytään etä- ja hybridipalavereissa. On osoittautunut myös todella tärkeäksi pohtia etukäteen miten erilaiset osallistujat aktivoidaan mukaan keskusteluun: Mihin asioihin riittää kommenttikierros, mitä asioita kannattaa laittaa pohtimaan parin kanssa tai pienissä porukoissa ja mistä asioista kerätään kommentit vaikkapa virtuaaliselle valkotaululle tai chatiin ja/tai lapuille.

Vielä lopuksi kaksi coaching-kysymystä sinulle:
Mikä kaikki johtamisessasi jo toimii hyvin?
Mitä uutta voisit kokeilla?

Rohkeutta kokeiluihin toivotellen


Pia Aalto
www.piaaalto.fi

Kirjoittaja Pia Aalto on ratkaisukeskeinen, käytännönläheinen valmentaja ja Coach, jolle hybridijohtaminen oli arkea jo yli 20 vuotta sitten. Hän on toiminut myös mm. monipaikkaisen työn johtamisen ja organisaatiokulttuurin kehittämistehtävissä. Nykyisin Pia valmentaa ja coachaa useissa eri verkostoissa sekä oman yrityksensä Aalto Coaching nimissä. Pia on myös yksi Pomon Enkeleistä.