13.04.2022

Mitä strateginen oppiminen tarkoittaa?

Strateginen oppiminen on menestyksen kannalta relevanttia oppimista ja jopa koko strategian ydin. Sanapari liittää yhteen kaksi käsitettä, jotka eivät perinteisesti ole kohdanneet. Strategia on ollut ylimmän johdon puuhaa, ja oppiminen kouluissa tapahtuvaa. Työelämässä oppiminen on mielletty tukitoiminnoksi, ja sillä on todennäköisesti tarkoitettu kursseilla vietettyä aikaa. Henkilöstön kehittäjien tehtävät ovat liittyneet tukitoimintoon nimeltään osaamisen kehittäminen, jolla ei ole ollut sijaa strategioiden maailmassa.

Koko työyhteisön jatkuva kyky oppia on nopeasti ja ennakoimattomasti muuttuvassa maailmassa sen olemassaolon välttämätön tae. Oppimisen nykytodellisuuden ja nykyistä paljon merkittävämmän aseman väliin jää kuitenkin ammottava aukko. Millä edellytyksillä oppiminen voi olla kestävän kilpailuedun lähde?
Strateginen oppiminen vastaa edelliseen kysymykseen seuraavien kymmenen toisiaan täydentävään näkökulman avulla.

1. Oppiminen on muutoksen lähde
Muutoksen on perinteisesti ajateltu olevan ensisijaista, ja sen liikkeelle paneva voima on ollut ylin johto.
Muutosjohtamisen ohjelmat kuitenkin usein epäonnistuvat ja aiheuttavat enemmän turbulenssia kuin haluttuja hyötyjä, koska ilman yhteistä oppimista mikään ei muutu. Haluttuja asioita rupeaa tapahtumaan vasta, kun oppiminen oivalletaan ensisijaiseksi asiaksi eli muutoksen aiheuttajaksi.

2. Oppiminen on laaja-alaista ja jatkuvaa
Perinteisen ammattiosaamisen lisäksi työyhteisöissä tarvitaan työelämätaitoja, oppimisen ja ajattelun taitoja sekä systeemistä osaamista. Strategisen oppimisen keinot ovat perinteistä kurssi- ja itseopiskelua laajempia. Oppimisen pelikentältä löytyy lukuisia, toisiaan tukevia, yksilöllisiä ja yhteisöllisiä keinoja tietojen ja taitojen omaksumiseen sekä uuden luomiseen.

3. Oppiminen on osallistavaa
Jokaisella työyhteisön jäsenellä on oma roolinsa ja siihen liittyvät tehtävät, mutta kukaan ei voi pitkän päälle tehdä työtään muista eristäytyneenä. Strateginen oppiminen tukee ihmisten osallistumista työyhteisön ja sen verkostojen kehittämiseen. Se osaa hyödyntää ryhmä-älyä eli joukkojen viisautta.

4. Oppimisen näkökulma on osa hyvää arkea
Strateginen oppiminen tuo oppimisen näkökulman ja mahdollisuudet kaikkeen tekemiseen. Se ei tarkoita, että suoritetaan enemmän vaan, että toimitaan entistä järkevämmin. Oppiminen rakentaa kestävää työhyvinvointia.

5. Oma nahka pelissä
Yksilön ja yhteisön positiivisen identiteetin lähde on oikeudenmukaisuuden tunne, joka edellyttää oman toiminnan, riskien ja mahdollisuuksien kohtuullista tasapainoa. Sitä vahvistaa entistä laajempi ajattelun ja tekemisen liitto, eli mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

6. Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus
Strategisen oppimisen ytimessä on laadukas vuorovaikutus, koska ilman sitä ei hyödyllistä oppimista voi tapahtua. Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus eli dialogi on kaikkia koskevaa, ihmisiä ja monimuotoisuutta arvostavaa. Sen edellytyksiä ovat psykologinen turvallisuus ja keskinäinen luottamus.

7. Kasvua tukeva oppimiskulttuuri
Jokaisella työyhteisöllä on oma kulttuurinsa eli luonteenomaisten ja jaettujen asenteiden, arvojen, tavoitteiden ja käytäntöjen kokoelma, joka voi estää tai edistää tarvittavaa kehitystä. Strategisen oppimisen edellytyksenä on vähintäänkin orastava kasvun ajattelutapa (growth mindset). Parhaimmillaan strateginen oppiminen ja työyhteisön kulttuuri tukevat ja kirittävät toisiaan.

8. Strategisen oppimisen toimintamalli
Strateginen oppiminen muuttaa työyhteisön toimintatapaa syvällisesti ja pysyvästi. Liikkeelle voi lähteä pienin askelin, mutta uusi toimintamalli luodaan kuuden askeleen ohjelmalla, ja sitä ylläpidetään sekä kehitetään sen jälkeen jatkuvasti.

9. Johdon uudistuva rooli
Strateginen oppiminen uudistaa johdon roolia mahdollistavaksi, tukevaksi ja palvelevaksi. Strateginen oppiminen yhdistää hyvää johtajuutta ja itseohjautuvuutta.

10. Oppimisen johtaja ja johtaminen
Strategisesta oppimisesta vastaa organisaation toimitusjohtaja tai erikseen nimettävä Oppimisen johtaja (CLO = Chief Learning Officer) apunaan oppimisen ohjausryhmä. Strateginen oppiminen on kuitenkin jokaisen työyhteisön jäsenen ja koko työyhteisön asia.

Aiemman HENRY-blogini (29.6.2021) otsikko oli Strateginen oppiminen – strategisen johtamisen seuraaja.
Tämä kirjoitus on hyvä päättää väitteeseen, että strategien oppiminen on tulevaisuuden strategista johtamista

Juha Koskinenstrategisen oppimisen tienraivaaja

Vielä ehdit ilmoittautua HENRYn yhteistyötapahtumaan Strateginen oppiminen - muutokset syntyvät oppimalla -koulutusohjelmaan, joka alkaa 5.5.2022