17.11.2021

Viestittehän vastuullisuudestanne? Näin yhteiskuntavastuu vaikuttaa työnantajakuvaan

Englanninkielinen termi Corporate Social Responsibility (CSR) tarkoittaa suomeksi yhteiskuntavastuuta ja siihen törmää nykyään entistä useammin niin uutisissa kuin sosiaalisessa mediassa. Käytännössä termi tarkoittaa sitä, että yrityksen toiminta on luotettavaa, taloudellista, yhteiskunnallisesti hyväksyttävää sekä ympäristöä kunnioittavaa.

Yhteiskuntavastuun viestintään kannattaa panostaa

CSR on termi, joka on jäänyt minullekin mieleen henkilöstöjohtamisen maisteriopinnoista, sillä se on yksi tärkeimpiä asioita, mitä yrityksen tulisi jatkuvasti suunnitella ja sisällyttää strategiaansa. Yhteiskuntavastuulla nimittäin on suuri positiivinen vaikutus työnantajakuvaan, millä puolestaan saavutetaan ”selkeä kilpailuetu, jolla yritys erottuu muista ja nappaa ”parhaat päältä””.

Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että yritysten yhteiskuntavastuu ei välttämättä tavoita yrityksen kuluttajia, työnhakijoita ja muita sidosryhmiä. Tämä aiheuttaa sen, etteivät yritykset pääse kunnolla hyödyntämään yhteiskuntavastuun mahdollistamaa positiivista ja vastuullista työnantajamielikuvaa. Tähän vaikuttanee kaksi asiaa. Ensinnäkin syynä voi olla tapa, jolla yritys viestii omasta vastuullisuustoiminnastaan sidosryhmilleen ja toisena syynä voi olla, etteivät yrityksen toiminta ja arvot kohtaa työmarkkinoiden odotusten kanssa. Tutkimusten mukaan yrityksen vastuullisuus tulee näkyä selkeästi yrityksen kotisivuilla ja muualla yhteiskunnan toiminnassa, jotta sen työnantajakuva on positiivinen ja houkutteleva sekä kilpailukykyinen myös kansainvälisillä markkinoilla.

Työnantajamielikuvan ja yhteiskuntavastuun yhteys

Työnantajamielikuva vaatii suunnitelmallista rakentamista. Siihen on varsinkin nykyisin tärkeää sisällyttää yhteiskuntavastuu, koska vastuullisuusperiaatteista puhutaan ja kirjoitetaan yhä enemmän. Esimerkiksi yritysten ympäristövaikutukset, ihmisoikeuksien toteutuminen ja verovälttely ovat aiheita, jotka koskettavat epäsuorasti alihankkijoita ja muita sidosryhmiä. Työnhakijoita ja työntekijöitä motivoi yleensä tehdä töitä yrityksessä, joka on ottanut vastuun näistä asioista. Työntekijät ovat enenevissä määrin sitoutuneita yrityksiin, joissa arvot ja vastuullisuus näkyvät sekä vaikuttavat positiivisesti yhteiskuntaamme.

Ihmiset ovat globaalisti hyvin valveutuneita ja tietoisia yhteiskunnan kehityskohteista ja siitä, miten yritykset voivat tukea yhteiskunnan kehittämistä. Tämän myötä he voivat myös valita, mitä yritystä lähtevät omalla sitoutuneisuudellaan tai toiminnallaan tukemaan. Vastuuttomasti toimiva yritys ei yleensä houkuttele sijoittajia tai työnhakijoita, kun taas hyvän maineen ansainnut ja vastuullisesti toimiva yritys houkuttelee paitsi hyviä työntekijöitä, myös rahoittajia ja pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Vaikutusta työntekijöihin ja -hakijoihin

Yhä useammalle on merkitystä, minkälaisen hiilijalanjäljen yrityksen toiminta jättää. Olemmeko tosin vielä siinä vaiheessa, että esimerkiksi yritysten kuluttajilla, työntekijöillä ja -hakijoilla olisi niin paljon tietoa, ymmärrystä tai kiinnostusta siitä, kuinka kaukaa jonkin yrityksen alihankkijat hakevat raaka-aineita, joita ostetaan Suomeen esim. ruostumattoman teräksen tekoon? Ehkä ei, ja hyvä niin. Mutta ympäristöasiat kiinnostavat, se on selvä.

Monelle työntekijälle on nykyään tärkeää esimerkiksi päästä työpaikalle pyörällä tai joukkoliikenteellä, jotta hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Ovatko yritykset mahdollistaneet pyöräilyn järjestämällä asialliset pyöränsäilömistilat työpaikalle? Tuetaanko joukkoliikenteen käyttöä yrityksen toimitilojen hyvällä sijainnilla tai matkakustannusten tukemisella? Työnhakijoille taas on tärkeää tietää yrityksen sisäisestä arvomaailmasta, työhyvinvoinnista ja ilmapiiristä. Onko esimerkiksi työpaikan henkilöstön monimuotoistumiseen tehty suunnitelma?

Monimuotoisuuden lisääminen työpaikalla osana yhteiskuntavastuuta

Monimuotoisen työyhteisön on sanottu lisäävän työtehokkuutta ja -hyvinvointia sekä työnantajakuvaa työpaikalla. Se myös houkuttelee lisää monipuolista osaamista. Monimuotoisuuden tulisikin näkyä sekä ulkoisesti että sisäisesti. Yhteiskunnat hyötyvät monella tapaa siitä, että kaikilla työikäisillä on tasa-arvoinen mahdollisuus hakea työpaikkaa ja edetä rekrytoinnissa, mikäli hän täyttää tehtävän edellyttämät kriteerit.

Yritykset voivat tuoda yhteiskuntavastuullisuutta julki myös työpaikkailmoituksissaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi sisällyttämällä ilmoitukseen monimuotoisuuslupauksen, joka lähti liikkeelle PLAN International Suomen #GirlsTakeOver-tempauksesta. Monimuotoisuuslupaus työpaikkailmoituksessa kuuluu näin:

”Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Toivomme hakijoita erilaisista taustoista, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia, vammaisia ihmisiä sekä eri kieli-, kulttuuri- tai muihin väestöryhmiin kuuluvia.”

Viesti yrityksesi yhteiskuntavastuusta

Tärkeää on siis tietoisesti määritellä, mihin yhteiskuntavastuullisiin tekoihin yritys sitoutuu ja miten tämä ilmaistaan: ovatko vastuullisuuslupaukset aitoja ja saavutettavia, millä niitä mitataan ja miten tulokset esitetään? Välttämättä kaikkiin teemoihin ei voi sitoutua, mutta ehkä yritykselle ja sen työntekijöille niistä tärkeimpiin aiheisiin?

On tärkeää, että faktat esitetään hyvin selkeästi, jotta tieto on helposti ymmärrettävissä ja saavuttaa mahdollisimman monet. Strateginen vastuullisuusviestintä kannattaa ja se myös houkuttelee potentiaalisia työnhakijoita. On myös yrityksen eduksi, jos se panostaa läpinäkyvyyteen ja julkaisee vuotuisen vastuullisuussuunnitelman ja selventää, miten se on sisällytetty yrityksen strategiaan. Kaikki ulkoinen viestintä ja asianmukainen läpinäkyvyys voi lisätä positiivisesti luottamusta työntekijöiden ja -hakijoiden suuntaan. Kun he luottavat, on heidät helpompi vakuuttaa yhteiskuntavastuullisista lupauksista.

Laura Enckell

Laura Enckell toimii henkilöstökonsulttina Eilakaislalla. Monimuotoisuuden lisääminen ja inkluusio työpaikalla on Lauralle tärkeä asia, ja jokaisen työnantajan tulisi pohtia, miten heillä voisi asiaa edistää.