29.11.2021

Metataidoilla kompleksisuuden kimppuun

Vaikeasti ennakoitavassa ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä hierarkiset ja yksilöä korostavat johtamismallit, yksinkertaiset syy-seuraus-suhteet sekä hitaat ja kankeat toimintatavat jarruttavat kehitystä. Organisaatiot ovat hakeneet ratkaisua haasteisiin mm. ketterillä toimintamalleilla, organisaatiotasoja ja esihenkilöiden määrää vähentämällä sekä antamalla työntekijöiden määrittää vapaammin omaa työrooliaan.

Jotta yksilö voisi löytää tasapainon tässä yhä kompleksisemmaksi muuttuneessa ympäristössä, hänen on tärkeää osata jäsentää tietoa ja tutkia suhdettaan systeemissä muuttuviin asioihin. Perinteiset koulutusmenetelmät ja organisaatioissa vallitseva kapea-alainen ihmiskuva eivät kuitenkaan anna tähän välineitä. Metataito Klinikka Oy (* on kehittänyt työkalun ja coaching-menetelmän, joka perustuu kehityspsykologiaan ja joka auttaa meitä suhtautumaan uudella tavalla itseemme, toisiimme ja työssä kohtaamiimme haasteisiin.

Uusia näkökulmia oppimiseen ja kehittymiseen

Oppimista tapahtuu läpi elämän. Totutun älykkyyskäsityksen rinnalle tarvitsemme uusia näkökulmia älyyn, kehittymiseen ja oppimiseen: systeemiajattelua, kykyä suhtautua kompleksisuuteen ja jäsentää, ”tolkullistaa” ympäröivää todellisuutta. Tämän suuntaista kehitystä voimmekin tarkastella yksilön kykynä saavuttaa tasapaino työtehtävien, haasteiden ja ajattelumalliensa (mindsettiensä) (kuva 1) välillä. Yksilöllistä kehitystä voi tapahtua myös suhtautumisessa ympäristöön ja tämän lisäksi on tärkeää tunnistaa, miten eri ajattelumallit (mindsetit) tulevat ilmaistuiksi työyhteisön dialogissa ja kulttuurissa (kuva 1).

Kuva 1. Mindsetit, joiden laajentuessa kykymme ymmärtää asioita muuttuu joustavammaksi. Lähteet löytyvät metataito.fi-sivuilta.

Metataito Klinikan tieteelliseen tutkimustietoon ja virkkeentäydennykseen perustuvassa analyysityökalussa kuvataan sisäkkäin olevia, ekspertistä, saavuttajan ja katalysoijan kautta synergistiksi laajenevia ajattelumalleja eli mindsettejä. Näitä ajattelumalleja, joiden laajentuessa kykymme ymmärtää asioita muuttuu joustavammaksi, voidaan kuvata seuraavasti:

Ekspertti kulkee omia polkujaan erottuen vahvoilla mielipiteillään, katsoen asioita objektiivisesti tietäen, miten asioiden tulee olla. Ekspertti ratkaisee mielellään yksin yksittäisiä operatiivisia ongelmia osallistamatta muita.

Saavuttaja visioi, saa asioita aikaiseksi nopealla tahdilla, kokee voivansa vaikuttaa asioihin ja tunnistaa, miten tilannetekijät vaikuttavat häneen. Saavuttaja tiedostaa tarvitsevansa muita, osaa reflektoida omaa toimintaansa ja oppia saamastaan palautteesta.

Katalysoija kyseenalaistaa totuttuja asioita, tutkii omaa ajatteluaan ja tunteitaan sekä katsoo asioita uudessa merkityksessä. Katalysoija tunnistaa ihmisten potentiaalin, kiinnittää huomiotaan tapaan, miten asioita tehdään sekä painottaa yhdessä ohjautuvuutta.

Synergisti kykenee surffaamaan tyynenä kompleksisessa ympäristössä ja katsomaan, millainen aalto tulee ja toimia viisaasti siinä hetkessä. Synergisti osaa integroida eri näkökulmia, toimia kaikissa systeemin pinnoissa sekä liikkua nopeasti kokonaiskuvan ja pienten yksityiskohtien välillä harkiten, miten nämä ovat yhteydessä toisiinsa.

Metataidot kompleksisuudessa toimimisen perustana

Mindsetit ilmenevät mm. metataitoina, jotka mielletään älykkyyden asemasta systeemiajattelutaitoina. Nämä taidot luovat perustan kompleksisessa ympäristössä toimimiselle. Organisaatiot liittävät usein metataidot esihenkilö-, projektipäällikkö-, agileohjaaja- ja asiantuntijaroolien taitovaatimuksiin. Tämän ajan työelämässä ja systeemisessä maailmassa pärjäämisessä erityisen tärkeitä taitoja ovat näkökulmittaminen, yhdessäohjautuvuus, päätöksenteko, muutoksen ohjaaminen ja konfliktinavigointi (kuva 2).


Kuva 2. Metataito Klinikan virkkeentäydennysanalyysissä arvioitavat metataidot.

Yksilölliset lähtökohdat kehittymiseen

Metataitoanalyysityökalun avulla metataitoja tarkastellaan edellä mainitut ajattelumallit eli mindsetit huomioiden, jolloin yksilöcoachingissa lähdetään liikkeelle henkilön sen hetkisestä mindsetistä. Metataidoiksi voidaan coachin avustuksella valita organisaatiossa tärkeinä pidettävät taidot tai ne taidot, joita olisi hyödyllistä käsitellä henkilön tilanteessa. Oppimista syventämään on menetelmään sisällytetty oppimisalusta, videoita ja tehtäviä, sekä coachattavan omassa ympäristössä tapahtuva soveltaminen ja kokemusten reflektointi coachin kanssa. Tässä oppimisprosessissa henkilön kyvyt käsitellä kompleksisia, systeemisiä ja nopeasti muuttuvia haasteita kehittyvät perinteisiä koulutusmenetelmiä nopeammin. Sillä kun henkilö tulee tietoiseksi jostakin, hänen suhtautumisensa asiaan muuttuu, ajattelumallit kehittyvät ja hänen käyttäytymisensä muuttuu ilman mekanistista harjoittelua ja toistoja.

Niina Andersin ja Ellen Lindell

Kirjoittajat Niina Andersin, Avidia Oy ja Ellen Lindell, Paremmax Oy, ovat pitkän kokemuksen omaavia valmentajia ja coacheja, jotka ovat sertifioituja metataitoanalyysityökalun käyttäjiä. Lisätietoja menetelmästä saat kirjoittajilta ja metataito.fi -sivustolta.

*) Menetelmän kehittäjä on organisaatiopsykologi Anssi Balk, Metataito Klinikka Oy:n perustaja.