09.09.2019

Suorahakutoimialan sidosryhmät (stakeholders)

Olen toiminut suorahakualalla yli 30 vuotta ja osallistunut yli 1 000 ylimmän johdon suorahakuhakutoimeksiantoon. Paljon on muuttunut sinä aikana, kun olen ollut mukana. 30 vuotta sitten suorahaku Suomessa oli ”harvojen herkkua”. Silloin suorahakukonsultin kohderyhmänä oli lähes poikkeuksetta yrityksien ylin johto ja merkittäviä toimijoita alalla oli vähän. Suorahakutoimiala otti ensimmäisiä askelia Suomessa ja suuri yleisö tuskin tiesi mitä sana suorahaku tarkoittaa. Tänä päivänä sana suorahaku on lähes kaikille tuttu ja melkein jokaisen työnhakijan urasuunnitellussa on liki rutiininomaisesti merkitty tapaaminen suorahakukonsultin kanssa.

Sana suorahakukonsultti tuntuu tänään arkipäiväiseltä, mutta Head Hunter kuulosta edelleen salaperäiseltä, jännältä ja mielletään ammatiksi missä tehdään yhteistyötä liike-elämän huippujohtajien kanssa. Viittaahan sana Executive Search, kuten toimialaa myös tavataan kutsua, jo itsessään ylimpään johtoon. Tänä päivänä kuitenkin Head Hunter nimike ei enää rajoitu henkilöihin jotka ”hakevat” vain ylintä johtoa, vaan jotkut Head Hunterit ”hakevat” myös alemman tason henkilöitä, esim. myyntiedustajatason henkilöitä. Jos tämä palvelee liike-elämää, oikein hyvä näin.

On kuitenkin paikallaan muistuttaa, että ylimmän johdon suorahaku ja myyntiedustajan suorahaku ovat kaksi hyvin erilaista asiaa ja on tärkeää, että käsitys siitä mitä ylimmän johdon suorahaku tarkoittaa, säilyy kirkkaana kaikille, jotka mahdollisesti tarvitsevat tätä palvelua. Muuten voi käydä niin, että ei ehkä tunnista mikä on hyvä ja tilanteeseen sopiva suorahakuyritys ja mikä ei. Itse olen toiminut koko urani vain ylimmän johdon suorahakutoimeksiantojen parissa eli kun puhun tässä blogissa suorahakualan ekosysteemistä ja sidosryhmistä, se pohjautuu tähän viiteryhmään ja tasoon.

Monesti suorahaku, Executive Search, mielletään pelkästään ”rekrytointiin liittyvänä palvelutuotteena” eikä ajatella, että suorahakuprosessi koskettaa useita eri sidosryhmiä. Sidosryhmiä on enemmän, kuin nopeasti ajatellen monelle tulee mieleen ja kaikkien sidosryhmien rooli ja vaikutus on tärkeä suorahakualalle. Voitaisiin melkein puhua suorahaun ekosysteemistä ja siihen kuuluvista sidosryhmistä, jotka kaikki vaikuttavat suorahakualaan, joko suoraan tai epäsuorasti. Näin ollen voi olla paikallaan myös tarkastella suorahakua tästä näkökulmasta.

Jos tarkastellaan eri sidosryhmiä helikopterinäkymästä, voidaan todeta seuraavaa:

- Liike-elämä. Liike-elämä tarvitsee ehdottomasti suorahauntyyppistä palvelua rekrytointitarpeisiinsa. On paljon tilanteita missä kaiken rekrytointiprosessiin liittyvän toiminnan täytyy tapahtua luottamuksellisesti. Tämä on suorahaun vahvuus, koska kaikki toiminta a:sta ö:hön on aina luottamuksellista. Toinen vahvuus on, että suorahakukonsultti voi asiakastarpeen mukaan kartoittaa ja paikallistaa juuri ”oikeat” ehdokkaat ja sen jälkeen olla heihin luottamuksellisesti yhteydessä, täysin riippumatta siitä, onko asianomainen tällä hetkellä aktiivinen työmarkkinoilla vai ei. Jotkut yritykset käyttävät suorahakupalvelua säännöllisesti, toiset harvemmin ja jotkut eivät ehkä koskaan, mutta kaikki yritykset pitävät tärkeänä, että ko. palvelu on tarvittaessa käytettävissä. Ilman suorahakua liike-elämä jumiutuisi nopeasti.

- Asiakas. Asiakkaan tavoitteena on tietenkin löytää mahdollisimman hyvä ratkaisu tarpeeseensa, toisin sanoen mahdollisimman hyvä ehdokas. Moni yritys on käyttänyt suorahakupalvelua monta kertaa ja tietää miten toimia, mutta aina on olemassa yrityksiä, joille kyseessä on ensimmäinen kerta. Kaikki yritykset eivät ymmärrä, että se miten suorahakuprosessi onnistuu, ei ole vain suorahakuyrityksestä kiinni. Myös asiakkaan panos on elintärkeä. Pitkään alalla olleena olen huomannut, että yllättävän monella yrityksellä on vajaa ymmärrys suorahaprosessista ja kaikista niistä tekijöistä mitkä vaikuttavat onnistuneeseen lopputulokseen. Jotkut näistä tekijöistä liittyvät suoraan ko. asiakasyrityksen toimintaan, ei suorahakuyritykseen.
Suorahakuyritystä voisi verrata vaikka huippulääkäriin, jolle osaamisestaan huolimatta, on tärkeää, että potilas tunnistaa ja osaa kuvata oireensa mahdollisimman paikkaansa pitävästi. Mitä paremmin yritys tietää ja osaa kuvata tilanteensa ja tarpeensa, sitä paremmat mahdollisuudet suorahakuprosessilla on onnistua. On siis hyvin tärkeää, että myös asiakas ymmärtää mistä suorahakuprosessissa on kyse, miten siihen pitää asiakkaana valmistautua ja miten asiakkaan kannalta tulee hallita prosessia.

- Suorahakuyritys. Kaikki vakavasti otettavat suorahakuyritykset tuntevat vastuunsa ja merkityksensä liikemaailmalle ja toimivat tämän mukaan. Johtavat ylimmän johdon suorahakuyritykset ovat sanamukaisesti huippuyrityksiä. Heillä on huippuluokan henkilökunta, huippuluokan research, hyvin mietitty ja dokumentoitu Best Practise, huippuluokan IT-järjestelmät (tietokanta). He toimivat aina sekä asiakkaan että ehdokkaan parhaiden etujen mukaisesti. Heidän toiminnalleen on luonteenomaista korkea laatu, korkea etiikka ja luottamuksellinen toiminta. Suorahakuyrityskin haluaa menestyä ja olla kannattava, siinä missä muutkin yritykset. Hyvän suorahakuyrityksen tunnistaakin monesti myös siitä, että se on menestyvä ja kannattava.

- Ehdokas. Oli sitten kysymys henkilöstä, jolle suorahakukonsultin puhelinsoitto on tullut täysin yllättäen, kuin salama kirkkaalta taivaalta, tai henkilöstä, joka aktiivisesti lähestyy suorahakukonsulttia uranvaihtomielessä, prosessin lopussa keskustelun aihe on sama: uusi mielenkiintoinen työ. Kun harkitsee uranvaihtoa, on oleellista, että tietää miksi sen tekee, mitä haluaa tehdä seuraavaksi, eli valmistautuu prosessiin hyvin huolellisesti ja harkiten. Ehdokkaankin on tärkeä tunnistaa minkälainen on hänen kannaltaan hyvä ja ”hyödyllinen” suorahakuyritys. Kaikki suorahakuyritykset eivät ole hyviä yrityksiä, eivätkä kaikki hyvätkään suorahakuyritykset kenties toimi hänen kannaltaan oikeilla toimialoilla.

- Suorahakuyritysten kontaktiverkosto. Yksi suorahakukonsultin ja researcherin tärkeimmistä ”voimavaroista” on heidän kontaktiverkostonsa yritysmaailmassa, kattava ja monipuolinen kontaktiverkosto, johon on pyritty saamaan oman alansa huippuosaajat. He tuntevat oman toimialansa tapahtumat, markkinat, trendit ja ihmiset. Suorahakukonsultille tämä merkitse enemmän resursseja, enemmän osaamista, enemmän perspektiiviä. On mahdotonta yliarvioida hyvän kontaktiverkoston merkitystä. Joskus kun on ”pulassa”, pelkästään yksi soitto oikealle henkilölle omassa verkostossa voi ratkaista asian. On kuitenkin hyvä huomauttaa, että kyse ei ole yksisuuntaisesta kadusta, vaan tiedon vaihdon ja avunannon tulee toimia molempiin suuntiin.

- Huippuluokan kauppakorkeakoulut ja yliopistot. Aivan ensimmäisenä ei ehkä tule mieleen, että opiskelijat ja professorit ovat tärkeä sidosryhmä. On kuitenkin hyvä muistaa, että täällä luodaan tulevaisuuden huippujohtajia ja vielä tärkeämpää on huomata, että kaikki opiskelijat eivät suinkaan ole nuoria. Korkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelee myös paljon kokeneita huippuyritysjohtajia, jotka saattavat ottaa välivuoden ja viettää sen vaikkapa INSEAD:ssa, Harvardissa tai Princetonissa, jossa edelleen kehittävät osaamistaan. Kauppakorkeakouluilla ja yliopistoilla on yleensä kiinteät suhteet liike-elämään ja tekevät paljon yhteistyötä, esim. tutkimustyötä. Mitä tehokkaammin liike-elämä, kauppakorkeakoulut ja yliopistot tekevät yhteistyötä, sen parempi meille kaikille, myös suorahakualalle.

- Referenssinantajat. Referenssinantaja on henkilö, joka on tehnyt tavalla tai toisella yhteistyötä ehdokkaan kanssa; esimies, kollega, asiakas, harrastuskaveri, ystävä jne. ja joka osaa kuvata ehdokasta ja tämän toimintaa. Tässä on hyvä heti aluksi todeta, että suorahakukonsultti on yhteydessä referenssinantajaan ainoastaan, jos hänellä yksiselitteisesti on tähän ehdokkaan antama nimenomainen lupa. Referenssikeskustelun avulla pyritään varmistamaan, että nyt tehtävä rekrytointiratkaisu on oikea. Tässä ei katsota vain asiakkaan etua, vaan yhtä lailla aina myös ehdokkaan etua. Referenssinantajilla on hyvin tärkeä merkitys kaikille osapuolille: suorahakuyritykselle, asiakkaalle ja ehdokkaalle. Kysymys on siis tärkeästä sidosryhmästä. Harva huippuyritysjohtaja siirtyy yrityksestä toiseen ilman referenssikeskusteluja.

On hyvä todeta, että yllä mainittuja eri sidosryhmiä ei ole erotettu kivimuurilla. Eri sidosryhmillä on jatkuvasti paljon kosketuspintoja, ne ovat tekemisissä toistensa kanssa ja vaikuttavat toisiinsa. Sama henkilö voi myös eri aikoina kuulua eri sidosryhmiin. Ei myöskään ole harvinaista, että sama henkilö kuuluu samaan aikaan useaan sidosryhmään. Joku voi esim. vaikkapa saman vuoden sisällä olla suorahakuyrityksen ehdokas, asiakas, referenssinantaja ja tämän päälle kuulua suorahakuyrityksen kontaktiverkostoon.


Bob Olin

Bob Olin on työskennellyt suorahakualalla yli 30 vuotta, joista viimeiset 20 vuotta yhden maailman johtavan suorahakuyrityksen palveluksessa. Hän on Executive Search Researchin uranuurtaja Suomessa ja julkaisi vuonna 2019 kirjan “How to recognise excellence in Executive Search”, joka on asiasisällöltään yksi alan monipuolisimmista kirjoista. Jos kirjan lukee, niin oppii todella paljon suorahausta ja niin monelta kantilta, että siihen saa lukea monta muuta teosta, jos yrittää löytää saman kattavuuden. Bob myös julkaisee säännöllisesti ylimmän johdon suorahakuun liittyviä artikkeleita LinkedInissa.