06.05.2019

Millainen on hyvä yhteiskuntavastuuraportti?

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun HR kumppanina opintomoduulissa opiskelijat tutustuivat yritysten yhteiskuntavastuuraportteihin ja analysoivat raporteissa esille nousseita kohteita henkilöstön näkökulmasta – millaisia henkilöstöön liittyviä riskejä, tavoitteita ja mittareita raporteissa muun muassa nostettiin.

Käsittelimme yhteensä 19 eri yritystä, jotka vaihtelivat pienyrityksistä suuriin kansainvälisiin yhtiöihin. Yritysten joukossa olivat muun muassa Alko, DNA, Elisa, Fazer, Finnair, Kesko, Neste, Ponsse, Stockmann, Vattenfall ja sekä useampia pankkeja ja työeläkelaitoksia. Opiskelijoiden tehtävänä oli analysoida yhteiskuntavastuuraportteja niiden onnistumisten, erojen ja kehittämiskohteiden perusteella.

Hyvä yhteiskuntavastuuraportti on selkeä, läpinäkyvä ja kattava

Opiskelijoiden mielestä hyvän yhteiskuntavastuuraportin tärkeimmät piirteet ovat sen selkeys, läpinäkyvyys ja kattavuus. Selkeys näkyy sekä kielen että helposti löydettävien tavoitteiden ja kehityskohteiden osalta. Hyvässä raportissa on myös annettu konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta tavoitteiden kertominen ei jää vain sanahelinän tasolle.

Onnistuneessa raportissa myös uskalletaan myöntää yrityksen kipupisteet ja mennä vastuullisuuden osa-alueissa pintaa syvemmälle. Realistista arviota yrityksen toiminnasta tukee konkreettiset ja selkeät mittarit, jotka pohjautuvat laajaan datamäärään. Hyvän raportin mittarit ovat selkeästi esillä ja visuaalisesti esitetty.

Raportoinnin kehityskohteet

Raporttien taso ja kattavuus etenkin henkilöstöä koskevien osa-alueiden kohdalla vaihteli suuresti. Toisissa raporteissa henkilöstö oli keskiössä ja toisissa se oli selkeästi niin sanotusti ”pakollinen osio”. Suurimpien yritysten raportissa oli esimerkiksi avattu palkkatilastot sukupuolittain ja henkilöryhmittäin, kun taas joidenkin yrityksen raportissa henkilöstöön liittyviä mittareita ei ollut juuri ollenkaan.

Yhteiskuntavastuuraporttien laajuus ja selkeys vaihtelivat myös yritysten välillä. Opiskelijat havaitsivat, että joissakin raporteissa vastuullisuudesta kerrottiin hyvin ympäripyöreästi ja konkreettiset esimerkit puuttuivat. Lisäksi mittausten läpinäkyvyys jäi epäselväksi ja joitakin kuvioita oli jopa hankala tulkita.

Kehityskohteita omaavissa raporteissa olisi myös voinut tuoda rohkeammin esille riskejä ja niitä osa-alueita, joissa yrityksellä löytyy vielä parantamisen varaa. On myös tärkeää antaa selkeitä esimerkkejä, kuinka tiettyä asiaa on edistetty. Erään yrityksen raportissa muun muassa kerrottiin, että monimuotoisuutta on viime vuonna edistetty. Olennaisin osa, eli kuinka sitä on edistetty, jäi kuitenkin puuttumaan.

Yhteiskuntavastuuraportti luomassa työantajamielikuvaa

Parhaiten toteutetuissa raporteissa kerrottiin esimerkkien avulla muun muassa henkilöstön sitouttamiskeinoista, tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämisestä sekä johtamisen uudistamiskeinoista. Palkasta kertovat mittarit olivat myös selkeitä ja läpinäkyviä. Nämä kaikki ovat aiheita, jotka ihmisiä kiinnostaa, ja ne ovat tulevaisuuden työntekijöille entistä tärkeämpiä.

Opiskelijat esittivät idean, että yhteiskuntavastuuraportti olisi hyvä tehdä myös pienemmissä yrityksissä. Onnistunut raportointi voi parhaimmillaan olla sekä markkinointikeino että kilpailuvaltti, joka tuo läpinäkyvyyttä yrityksen toimintaan. Yrityksen potentiaaliset työnhakijat eivät voi tietää, mitä yrityksen sisällä tapahtuu, jos siitä ei viestitä ulospäin. Tällä raportilla voi vaikuttaa positiivisesti siis yrityksen työnantajamielikuvaan.

Opiskelijat nostivat erityisen hyvinä yhteiskuntavastuuraportteina työnantajamielikuvan näkökulmasta DNA:n ja Stockmannin. Niiden läpinäkyvyys, kattava osuus henkilöstöstä sekä monipuoliset henkilöstömittarit tekivät vaikutuksen. Yhteiskuntavastuuraportti on parhaimmillaan uskottava kertomus siitä, mistä yrityksen toiminta koostuu, miten työntekijöitä kohdellaan ja miksi työntekijät haluavat työskennellä yrityksessä. Tämä jos jokin rakentaa positiivista työnantajamielikuvaa.

Isa Hietala, Haaga-Helian ammattikorkeakoulun liiketaloustieteen monimuoto-opiskelija 
Tiina Mehto, Haaga-Helian ammattikorkeakoulun HR ja esimiestyön lehtori, p. 040 488 7073, email: tiina.mehto@haaga-helia.fi

--
Yhteiskuntavastuuraportointi on osa yrityksen vastuullista liiketoimintaa. Lainsäädäntö velvoittaa tietyn kokoisia yrityksiä raportoimaan omista toimintalinjoistaan, jotka koskevat ympäristöä, työntekijöitä ja sosiaalisia asioita, ihmisoikeuksia sekä korruption ja lahjonnan torjuntaa." (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö. https://tem.fi/vastuullisuusraportointi