27.02.2019

Arjen arvostavat kohtaamiset - Mitä minusta muille huokuu?

Arkemme on täynnä kohtaamisia tuttujen ja tuntemattomien kanssa. Kun sinä työarjessasi tapaat muita, mitä tuot mukanasi kohtaamisiin? Mitä tulee mukaan sen ansiosta, että sinä olet sinä?

Virittäydy ja tunnustele

Tämä on kutsu virittäytyä tunnistamaan oman vuorovaikutuksen voimaa – ja myös paikka tuoda valoon omia katvealueita eli niitä mahdollisuuksia, jotka helposti jäävät varjoon.

Herkisty kuulostelemaan, mikä kohtaamisissa sinun kanssasi vahvistuu? Mikä puolestaan vaimenee? Mitä muille sinun seurassasi tapahtuu? Mitä energiaa sinusta huokuu?

Se, mitä ajattelemme, näkyy ulos

Se, mihin itse uskomme, on pohja kaikille kohtaamisille. Omista uskomuksista syntyy se tarina, jota kerrom-me itsellemme ja jota elämme. Tarina synnyttää ajatuksemme ja ajatusten pohjalta tulkitsemme maailmaa ja muita. Juuri tulkinnat usein haastavat keskinäistä yhteistyötä ja ymmärrystä. Keskustelukumppanin ajatukset lähtevät raiteille, jonne emme pääse mukaan. Havaitsemme edessämme vain reaktion ja usein hyppäämme siitä suoraan tulkintaan. Hiljaisuus voi silloin olla välinpitämättömyyttä sen sijaan, että tarkoittaisi kiinnostu-nutta äänetöntä pohdintaa.

Tulkinnat kuljettavat meidät tunnetiloihin. Kun tulkitsen reaktion kiinnostukseksi, ilahdun. Jos näenkin sen välinpitämättömyytenä, petyn. Tunne ohjaa valitsemaan sopivan teon: ilahtuneena innostun kertomaan lisää, pettyneenä sanonkin vain välttämättömimmän. Ajattelu vaikuttaa energiaan - ja vaikutuksen kehä on voima-kas.

Koska uskomuksista juontuu tekoja ja tottumuksia, on hyvä tunnistaa tuo mielen polku. Uskomusten äärelle pysähtyminen vahvistaa itsetuntemusta ja auttaa ymmärtämään sekä omaa että muiden toimintaa.

Vain sitä voi tietoisesti muuttaa, minkä tunnistaa

Kun haluat huomata uskomuksia, kuulostele sanoja. Esimerkiksi ”Totta kai”, Ei tietenkään”, ”Kaikkihan ..”, ”Eihän kukaan ..”, ”Luonnollisesti”, ”Aina” ja ”Ei koskaan” nostavat näkyviin uskomuksen. Kun on näkyvissä, voi halutessaan ryhtyä tutkimaan.

Voit myös herkistyä huomaamaan metaforia. Ovat osa kielenkäyttöämme, vaikkemme niitä juuri pysähdy ajattelemaan. Kun metaforia lähtee tutkimaan, huomaa, että ne kertovat paljon uskomuksista. Osa niistä on vahvistavia ja tekemistä siivittäviä. Harmillisen iso osa kuitenkin on rajoittavia. Niitä, jotka kaventavat mieltä ja tekemistä. Koska metaforat ovat oivallinen apu ajatusten ja tunteiden tunnistami-seen, niitä käytetään paljon esim. coachingissa.

Kokeile. Valitse jokin metafora kuvaamaan tämänhetkistä työtäsi tai vaikka tätä päivää. Entä mikä sopii parhaiten kuvaamaan työpaikkasi esimiestyötä tai kehityskeskusteluja? Mitä nuo metaforat sinulle kertovat?

Reflektoinnin taito ja kohtaamisten voima

Taito tunnistaa omia ajattelutottumuksiaan ja niistä juontuvia tekemisen tapoja hioutuu harjoittelulla. Kun reflektointitaitoaan vahvistaa, voi tietoisesti lisätä sekä ajatteluun että tekemiseen sitä, mitä elämäänsä halu-aa enemmän. Reflektointi vahvistaa itsetuntemusta ja auttaa paremmin toimimaan peilinä myös keskustelu-kumppaneille. Korvat avautuvat kuulemaan uusia mahdollisuuksia.

Meillä ihmisillä on tarve kokea arvostusta – tulla noteeratuksi, olla arvokkaita sellaisina kuin olemme. Arjen kohtaamisissa voimme haastaa toisiamme niin, että vahvistamme toistemme arvokkuutta ja voimaa. Kun valjastamme itsemme kuuntelemaan ja ymmärtämään, olemme läsnä ja vahvistamme luottamusta.

Omalla vuorovaikutuksellamme ohjaamme aina toisen huomiota. Voimme viedä sitä kohti ongelmia tai ratkai-suja. Voimme auttaa muita itse löytämään ratkaisuja – tai sitten voimme vain antaa neuvoja. Kysymykset ovat osa vallankäyttöämme. Kysymyksillä ohjaamme, mitä haluamme toisen huomaavan paremmin. Voimme haas-taa toisten ajattelua tai voimme tarjota valmiita vastauksia. Se, miten toimimme muiden kanssa, kertoo, mitä uskomme heidän voimavaroistaan.

Se kasvaa, mihin huomio kiinnittyy. Mihin sinä muiden huomiota ohjaat?

Anna-Mari Siekkeli

Kirjoittaja on Business coach, muutosfasilitaattori, esimies- ja työyhteisövalmentaja yrityksessä SparriKumppani