22.06.2021

Psykologinen turvallisuus - Miksi se ei merkitse yhtä paljon johtajille kuin alaisille?

Psykologisessa turvallisuudessa on kyse siitä, miten paljon ja miten suuria sosiaalisia riskejä organisaatiossa uskalletaan ottaa. Parhaiten pääset kiinni omaan psykologisen turvallisuuden kokemukseesi kysymällä itseltäsi koetko itsesi tervetulleeksi työyhteisössäsi kaikkinesi:

“Ovatko minun ja toisten näkemykset, ehdotukset, haasteet, onnistumiset, persoonat, itsenäinen päätöksenteko, tunteet, tarpeet ja henkilökohtaisen elämän huolet tervetulleita? Vai jätänkö jotain näistä tuomatta esiin, koska uskon, että minua ei kuunnella, oletan että minut sivuutetaan tai pelkään että näyttäydyn huonossa valossa?'

Mitä tervetulleemmaksi ihmiset kokevat itsensä, sitä enemmän he antavat itsestään työlleen. Psykologisesti turvallisessa ympäristössä ihmiset uskaltavat olla haavoittuvaisia, eli toimia tavoilla, jotka voisivat olla jossain tilanteissa haitallisia. He uskaltavat

• olla omia itsejään ja tuoda myös haasteet ja inspiraationsa esiin
• myöntää osaamattomuutensa ja astua oppimaan
• tehdä itsenäisiä päätöksiä ja vaikuttaa asioihin
• haastaa totuttuja tekemisen tapoja ja ehdottaa parannuksia

Johto kuitenkin usein ajattelee, että psykologinen turvallisuus on paremmissa kantimissa kuin se onkaan. Miksi?

Resurssit ja psykologinen turvallisuus kulkevat käsi kädessä. Johtajilla on tyypillisesti enemmän resursseja käytettävissään kuin alaisilla. Mitä enemmän resursseja (johdon ja kollegoiden tukea, tietoa, rahaa, ihmisiä joille delegoida asioita jne.) on käytettävissä, sitä suurempia riskejä voi ottaa. Vähäisillä resursseilla pienikin riski voi viedä kaiken “pelivaran”.

Tämän takia johtajat eivät usein ymmärrä miksi tiimi ei toimi itseohjautuvasti, uskalla tehdä itsenäisiä päätöksiä tai pyytää apua. Johtajalla itselläänhän on kokemus, että nämä ovat turvallisia asioita. Olennaista organisaation hyvinvoinnin ja menestymisen kannalta on se, että psykologinen turvallisuus ulottuu kaikkialle - silloin koko organisaation potentiaali saadaan käyttöön.

Välttääkseen tämän vinouman johtajan täytyy aktiivisesti asettua johdettaviensa saappaisiin, kuunnella heitä ja antaa heille tukea ja resursseja - eli madaltaa hierarkian aiheuttamia eroja resurssien määrässä. Olennaisia tekijöitä psykologisen turvallisuuden rakentamisessa onkin havaittu olevan mm. keskinäinen kunnioitus, johtajan ja vertaisen tuki, johtajan coachaus, pääsy kaikkeen tarvittavaan tietoon helposti ja läpinäkyvästi sekä tarvittavat varat itsenäisten päätösten tekemiseen.

Psykologista turvallisuutta on vaikea itsessään muuttaa ja hahmottaa. Jos haluat synnyttää muutoksessa menestyvän organisaation, sinun täytyy kehittää psykologisen turvallisuuden perustuksia, eli arvostusta, luottamusta, tuttuutta, yhteistä suuntaa ja jokaisen halua oppia.


Jos haluat syventää käsitystäsi siitä, mitä psykologinen turvallisuus oikeasti on ja miten se rakentuu, tule mukaan 7.9. HENRYn aamuwebinaariin. Aiheena on: PSYKOLOGISEN TURVALLISUUDEN EVOLUUTIOPSYKOLOGIA - Näin psykologinen turvallisuus rakentuu tai romuttuu

Pekka Freese, psykologi

Psykologi Pekka Freese auttaa johtajia ja ihmistyön ammattilaisia kehittämään työelämän meta-taitoja: vuorovaikutus-, tietotyö- ja työyhteisötaitoja. Hän puhuu mm. aktiivisesta kuuntelusta, itsensä johtamisesta ja psykologisesta turvallisuudesta.


.