11.09.2018

HR tiedolla johtamisen strategisena kumppanina

Organisaatioissa tehdään työtä tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamiseksi. Tavoitteiden sisältö tietysti vaihtelee määrällisistä ja laadullisista tavoitteista yhteiskunnallisen vaikuttamisen päämääriin. Strategisiin tavoitteisiin liittyy puolestaan paljon tarkentavia tavoitteita. Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseen ja edistämiseen tarvitaan tietoa, jonka määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana räjähdysmäisesti. Tiedolla johtamisesta on tullut entistä tärkeämpää, koska organisaatioissa johdetaan yhä useammin koneiden sijaan osaamista ja päätöksentekoa. Juuri osaamisesta on tullut keskeinen tekijä, joka oikein hyödynnettynä mahdollistaa tavoitteita edistävän jatkuvan uudistumisen ja edelläkävijyyden.

Tiedon ja osaamisen optimaalinen hyödyntäminen kytkeytyy tiiviisti innostukseen. Innostus edistää tutkitusti sitoutumista, aktiivisuutta, omaehtoista osaamisen tehokäyttöä sekä osaamisen jakamista. Innostavan tiedolla johtamisen kulttuurin kehittämisessä korostuu henkilöstön johtamisen ja HR-toimintojen merkitys organisaation menestyksen mahdollistajana.

Laajassa mielessä organisaation kulttuuri käsittää koko organisaatiolle yhteiset arvot ja normit, johtamisen, käytännön toimintatavat ja vuorovaikutuksen. Näillä kaikilla tasoilla myös tiedolla johtamisen tulee läpäistä organisaation toiminta, jotta voidaan puhua tiedolla johtamisen kulttuurista. Kun tiedolla johtaminen otetaan tietoiseksi osaksi kaikkea tätä, siitä tulee tapa ja kiinteä osa jokapäiväistä toimintaa, osa organisaation dna:ta. Tiedolla johtamisen kulttuurin myötä tieto, prosessi ja niitä hyödyntävä osaaminen johtavat innostuksen siivittäminä tehokkaammin toimintaan, joka tarkoituksensa mukaisesti tuottaa lisäarvoa tietoa käyttäville tahoille.

”Tiedolla johtamisen suurin haaste on viedä tieto osaksi arjen päätöksentekoa.”

Tiedolla johtamisen kulttuuri kytkeytyy kiinteästi myös organisaation monitasoiseen vuorovaikutukseen ja yhteistoiminnan tapoihin. On tärkeää hyödyntää aidon dialogin kautta olemassa olevaa osaamista ja kokemuksellista tietoa, joiden avulla kerätyn ”kovemman” tiedon merkitystä voidaan tulkita ja ymmärtää. Tämä yhteinen ymmärrys taustalla vaikuttavista ilmiöistä, eri näkökulmista ja vaihtoehdoista auttaa tekemään valintoja ja päätöksiä jatkossa tarvittavasta toiminnasta. Myös yksilöllinen sitoutuminen erilaiseen toimintaan syvenee silloin, kun ymmärrys, kuulluksi tuleminen ja osallisuus tulevan toiminnan kehittämiseen ovat todentuneet.

Dialogissa on tärkeää, että tilaa annetaan erilaisille näkökulmille ja erilaiselle kokemukselle. Tarvitaan sekä rakentavaa haastamista että erilaisten  oimintamahdollisuuksien vapaata ideointia, ja yhtä tärkeää on myös yhdessä tunnistaa ja nostaa esiin niitä onnistumisia ja vahvuuksia, joita kerätty tieto ja mittarit osaltaan tuovat näkyväksi. Tässä kohtaa on havaittavissa myös muutos organisaatioiden kilpailuetutekijöitä määrittävissä tekijöissä. Siinä missä ennen organisaatioiden kilpailuedut syntyivät johtamisen näkökulmasta ensisijassa kuuliaisuudesta ja ahkeruudesta, syntyvät ne tänä päivänä yhä useammin luovuudesta ja innostuksesta. Dialogisen avoimuuden kautta voidaan vahvistaa onnistumisen tunnetta, mahdollistaa luovuutta ja innostusta ja tehdä tuloksia näkyviksi. Kaiken tämän kautta lisätään sekä yksilöllistä että yhteisöllistä työn imun ja vireen kokemusta.

Dialogia voidaan käydä monella tapaa, niin kasvokkain kuin digitaalisia menetelmiä ja mahdollisuuksia hyödyntäen. Tämän päivän yhä yleistyvässä monipaikkaisessa työskentelyssä ajasta ja paikasta riippumaton, virtuaalisin menetelmin tehtävä yhteiskehittely tuo lisää mahdollisuuksia ajatusten, kokemusten, mielipiteiden ja ideoiden jakamiseen. Tällainen vuorovaikutuksen monimuotoisuus on omiaan edistämään kulttuuria, jossa aidosti tunnistetaan tiedon ja sen jakamisen mahdollisuus ja merkitys. Siirtyminen tällaiseen kulttuuriin ei luonnollisestikaan tapahdu suoraviivaisesti yhdellä hyppäyksellä, vaan sen yhteinen kehittäminen on iso osa tiedolla johtamisen aarteenmetsästysmatkaa. Tämän matkan johtamisessa HR voi aidosti olla johdon strateginen kumppani. Edistämällä dialogia, yhteistoimintaa ja innostusta sekä tiedon ja jaetun ymmärryksen hyödyntämistä voi HR vaikuttaa organisaatioiden ja henkilöstön menestykseen.

Jaana Piikkilä, HR Business Partner, Innolink.

Tule kuulemaan aiheesta lisää HENRYn aamutilaisuuteen Onnistutaan innostumalla! 31.10. klo 9-10