Osaamisen ja työn yhteensopivuus monikulttuuristuvilla työpaikoilla – tutkimusta, kehittämistä ja uusia ratkaisuja

Osaamisen ja työn yhteensopivuus monikulttuuristuvilla työpaikoilla (pdf) (888.7 KB)

Monien selvitysten mukaan maahanmuuttajien on vaikea edetä koulutustaan ja kykyjään vastaavaan työhön, minkä vuoksi osaamista jää hyödyntämättä suomalaisilla työpaikoilla. Jos työelämässä jää hyödyntämättä tuhansien maahanmuuttajien osaamisresursseja, on tällä kielteisiä vaikutuksia hyvinvointiin, mutta myös kansalliseen tuottavuuteen. Tai vastaavasti, jos osalla maahanmuuttajista on vääränlainen käsitys suomalaisessa työelämässä vaadittavista ominaisuuksista eikä relevanttia tietoa todellisista kvalifikaatiotarpeista, voi tämä johtaa epärealistisiin odotuksiin. Millainen osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan työpaikoilla, keiden osaaminen jää hyödyntämättä, ja millä aloilla tilannetta tulisi erityisesti kohentaa? Osaamisen ja työn yhteensopivuus monikulttuuristuvilla työpaikoilla -tutkimushankkeessa tarkastellaan monitahoisesti työssäkäyvien maahanmuuttajien työssä tarvittavaa osaamista, osaamisen tunnistamista ja osaamisen kehittämistarpeita. 

Hankkeen tavoitteena on selvittää maahanmuuttajien työn ja osaamisen vastaavuutta, kartoittaa laajemmin monimuotoisuuden tilaa työelämässä sekä tuottaa käytännön ratkaisuja osaamisen ja työn yhteensopivuuden tueksi. 

Hankkeen tuloksena syntyy kokonaiskuva maahanmuuttajien osaamisesta, osaamisvajeista ja osaamisen kehittämistarpeista sekä käytännön toimintaa tukevia välineitä työpaikkojen käyttöön. Hankkeessa muun muassa tuotetaan käytännönläheinen osaamisen tunnistamis- ja kehittämismalli, joka tukee laaja-alaisesti maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamisen jäsentämistä, tunnistamista ja kehittämistä työpaikalla. Kaikkiaan tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään paremmin työelämäosaamista ja sen kulttuurista luonnetta.

Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry mukana hankkeessa 

Henkilöstöjohdon ryhmä Henry ry on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista. Hankkeessa toteutetaan Työterveyslaitoksen, Henry ry:n ja KT Kuntatyönantajien kanssa yhteistyönä Monimuotoisuusbarometri 2016. Lisäksi Henry ry:n kanssa tehdään yhteistyötä tuotettavan uuden tiedon ja uusien toimintatapojen levittämisessä. 

Toteuttajat ja rahoittajat

Hanke toteutetaan 9/2015–12/2017. Hankkeen toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos yhteistyössä Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Hankkeessa tehdään laajaa käytännön yhteistyötä: hankkeessa on mukana 3 monikulttuurista työpaikkaa sekä laajasti eri alojen työmarkkinajärjestöjä. Lisäksi hankkeen taustalla on monitieteinen tutkimusyhteistyöverkosto. Hanketta rahoittavat Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto.

Lisätietoja hankkeesta:
www.ttl.fi/moniosaa